ثبت شهرستان‌های جدید استان سیستان و بلوچستان

شهرستان‌های جدید استان سیستان و بلوچستان (شهرستان دشتیاری و شهرستان گلشن) در نقشه OSM ثبت نشدن، شهرستان سراوان هم اشتباه رسم شده، لطفا این مشکلات را بررسی کنید